http://www.sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=169
ziņa publicēta 24.10.2019

Līdz 15. novembrim bija atklāts konkurss uz biedrības “Jūras Zeme” administratīvā vadītāja amatu!

Amata nosaukums – Administratīvais vadītājs Amata nozīme (galvenā atbildība) – Biedrības darba administrēšana, projektu uzraudzība un koordinēšana

Darba pienākumu apraksts:

·      Nodrošināt sadarbību ar iestādēm un organizācijām, kas saistītas ar teritoriju attīstību gan vietējā, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

·      Veicināt partnerības stiprināšanu, vietējo iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un analīzi, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu lēmumu pieņemšanā, kompleksu un daudznozaru risinājumu ieviešanas veicināšanu, inovāciju attīstību, informācijas tīkla uzlabošanu un sadarbības attīstību.

·      Piedalīties vietējas rīcības grupas darbības publicitātes nodrošināšanā un veicināt tās atpazīstamību vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī

·      Novērtēt vietējās attīstības stratēģijas noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu (un rīcību) rādītāju izpildi.

·      Nodrošināt projektu īstenošanas saturisko uzraudzību.

·      Uzkrāt datus par projektu ieviešanas gaitu, kā arī apkopot rādītājus un veikt analīzi.

·      Izdarīt grozījumus vietējās attīstības rīcības plānā, kā arī aktualizēt un papildināt vietējās attīstības stratēģiju.

·      Informācijas sniegšana par stratēģijas ieviešanas progresu valdei un projektu vērtēšanā iesaistītajiem.

·      Pasākumu un notikumu plānošana un organizēšana.

·      Organizēt atklātu projektu iesniegumu konkursu kārtas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

·      Organizēt projektu vērtēšanas procesu.

·      Lietvedības organizēšanu.

·      Sagatavot un iesniegt Lauku atbalsta dienestā dokumentāciju, kas saistīta ar atklātu projektu iesniegumu konkursu.

·      Laikus sagatavot ceturkšņa tāmes, un pārskatus par vietējās rīcības grupas darbu, kā arī ikgadējo vietējās rīcības grupas darbības novērtējumu.

·      Nodrošināt potenciālajiem projektu iesniedzējiem regulāru apmācību, konsultācijas un seminārus par atbalstu iniciatīvām saskaņā ar vietējas attīstības stratēģiju.

·      Sekot izmaiņām pasākumu darbību reglamentējošos normatīvajos aktos un atbilstoši kompetencei piedalīties to sagatavošanā.

·      Dokumentu sagatavošana un datu apstrāde.

Prasības amata kandidātam:

Darbs ir nepilnas slodzes un ir terminēts līdz 2020. gada 31. decembrim.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli un CV) lūdzam sūtīt uz: juraszeme@gmail.com  līdz š.g. 15.novembrim.