Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu

ziņa publicēta 22.03.2019

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas (LAP) 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Rīcības programmas (RP) 43.02. pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai

Projektu iesniegumu pieņemšana:

Termiņš: 2019. gada 22. aprīlis līdz 2019. gada 22. maijs.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā


Kārtas ietvaros pieejamais finansējums

650 137,17 EUR, t.sk.:
- rīcībā ELFLA1 “Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē” 134 384,35 EUR,
- rīcībā ELFLA2 “Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība” 65 417,95 EUR,
- rīcībā ELFLA3 “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” 50 632,00 EUR,
- rīcībā EJZF2 “Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā” 349 202,87 EUR,
- rīcībā EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” 50 500,00 EUR.

Maksimālais projektu īstenošanas termiņš

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas,
- ja projektā paredzētas izmaksas pozīcijā “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana”, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas,
- pārējiem projektiem 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas.

Papildu informācija

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija pieejama http://sernikon.lv/strategija.
Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas dokumenti pieejami http://sernikon.lv/projektu-konkursi.
Pasākumus regulējošie Ministru kabineta noteikumi:
- rīcībām ELFLA1-ELFLA3 pieejami https://likumi.lv/ta/id/277447,
- rīcībām EJZF2 un EJZF3 pieejami https://likumi.lv/ta/id/277440

Kontaktinformācija

‍Dzintra Eizenberga, tālrunis: 20044241, e-pasta adrese: sernikon@carnikava.lv


Rīcība ELFLA1

“Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

 

Maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam

-      50 000 EUR aprīkojuma projektiem,

-      100 000 EUR būvniecības projektam (ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu no projekta attiecināmo izmaksu summas).

Maksimālā atbalsta intensitāte

-      Individuālam projektam 70%,

-      kopprojektam 80%.

Atbilstošā LAP aktivitāte

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu tūrisma pakalpojumu attīstību un esošo uzlabošanu, tāpat jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas nozarēs un jaunu (neesošu) pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, sabiedrisko attiecību nodrošināšanā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā.

 

Rīcība ELFLA2

“Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība”

 

Maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam

20 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

90%

Atbilstošā LAP aktivitāte

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, kā arī infrastruktūras izveide, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. Īpaša priekšroka tiks dota projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā (vai iepriekšējās kārtās) izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā plānošanas periodā (vai iepriekšējās kārtās)  izveidoto/uzlaboto infrastruktūru.

 

Rīcība ELFLA3

“Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”

 

Maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam

27 500 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

90%

Atbilstošā LAP aktivitāte

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu (ciema vai apkaimes līmenī), izveidi un attīstību. Priekšroka šīs rīcības ietvaros tiks dota projektiem, kas papildina uzņēmējdarbības vajadzības tūrisma nozarē, kā arī vērstas uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

 

Rīcība EJZF2

“Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā”

 

Maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam

-      50 000 EUR aprīkojuma projektiem,

-      100 000 EUR būvniecības projektam.

Maksimālā atbalsta intensitāte

-      50%,

-      Inovatīvam projektam 70%,

-      Projektam, kas ir saistīts ar piekrastes zvejniecību 80%,

-      Kopprojektam 80%,

-      Komersantam, kas nav sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums, 30%.

Atbilstošā RP aktivitāte

-      Teritorija vides resursu vairošana un izmantošana, tostarp klimata pārmaiņu seku mazināšanas darbības;

-      Sociālās labklājības un kultūras mantojuma, tostarp zvejas, akvakultūras un jūras kultūras mantojuma, veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās;

-      Dažādošanas atbalstīšana zivsaimniecībā un ārpus tās, mūžizglītības un darbvietu radīšanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās;

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta uzņēmējdarbības tieša veicināšana, kā arī kultūras un dabas objektu atjaunošana gadījumos, kad tas ietekmē uzņēmējdarbības vidi VRG teritorijā, it sevišķi veicinot tūrisma nozares attīstību. Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde un būvdarbi, kas vērsti uz jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu radīšana, izmantojot esošos dabas un kultūras objektus un to sociālekonomisko potenciālu.

Šīs rīcības ietvaros par kultūras pieminekļu atjaunošanu tiks uzskatīti projekti, kuri tiks īstenoti vietējas nozīmes kultūras pieminekļos un būs vērsti uz kultūras pieminekļu sociāli-ekonomiskās darbības uzlabošanu, nodrošinot jaunus pakalpojumus vietējai sabiedrībai, kā arī atbalstošus pasākumus tūrisma nozarei.

 

Rīcība EJZF3

“Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība”

 

Maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam

-      55 000 EUR pašvaldības iesniegtam projektam,

-      50 000 EUR pārējiem pretendentiem.

Maksimālā atbalsta intensitāte

90%

Atbilstošā RP aktivitāte

-      Zivsaimniecības kopienu nozīmes stiprināšana vietējā attīstībā un vietējo zivsaimniecības resursu pārvaldība.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros partnerības teritorijā paredzēts atbalstīt no zivsaimniecības nozares atkarīgo apdzīvoto vietu piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu publiskās infrastruktūras attīstību.


 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Rīcība ELFLA1

“Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

 

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums/

Punkti

Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa

1.       Projekta atbilstība SVVA stratēģijai

1.1.

Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju

Atbilst

 

Veic atzīmi „x” pie atbilstošā

Projekta iesniegums kopumā

Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti)

 

2.       Vispārējie kritēriji

2.1.

Atbalsta pretendenta iesniegto projekta iesniegumu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)

Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)

5

Projektu reģistrs

Atbalsta pretendents iesniedzis divus vai vairāk projektu iesniegumus izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)

0

2.2.

Atbalsta pretendenta līdz šim atbalstīto projektu skaits konkrētajā rīcībā

 

Atbalsta pretendents līdz šim nav guvis atbalstu konkrētajā rīcībā

5

Projektu reģistrs

Atbalsta pretendents līdz šim ir guvis atbalstu šajā rīcībā

0

2.3.

Projekta sagatavotība un pamatojums

 

 

 

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

3

B5; B6

Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

1

Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

0

2.4.

Projekta budžets

Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu

3

B5; B6; B8; B9; B10; C sadaļa

Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

1

Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

0

2.5.

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

2

B6; C sadaļa

Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

1

Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

0

2.6.

Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai

Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citos publicitātes pasākumos

2

B13

Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un nodrošināta  publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

1

Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums vai nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

0

2.7.

Atbalsta pretendenta saņemtā finansējuma apmērs (attiecināmās izmaksas) SVVA stratēģijas 2015-2020 ietvaros

0 līdz 20 000 EUR

5

Projektu reģistrs

20 000.01 EUR un vairāk

0

3.       Specifiskie kritēriji

3.1.

Projekta novitāte VRG darbības teritorijā

Projekts ir inovatīvs

2

B3

Projekts nav inovatīvs

0

3.2.

Darba vietu radīšana un saglabāšana

Projektā paredzēts radīt vismaz vienu darba vietu

7

 

Projektā nav paredzēta jaunu darba vietu radīšana

0

Maksimāli iespējamais punktu skaits:

34

 

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:

23
Rīcība ELFLA2

“Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība”

 

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums/

Punkti

Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa

1.       Projekta atbilstība SVVA stratēģijai

1.1.

Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju

Atbilst

 

Veic atzīmi „x” pie atbilstošā

Projekta iesniegums kopumā

Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti)

 

2.       Vispārējie kritēriji

2.1.

Atbalsta pretendenta iesniegto projekta iesniegumu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)

Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)

5

Projektu reģistrs

Atbalsta pretendents iesniedzis divus vai vairāk projektu iesniegumus izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)

0

2.2.

Atbalsta pretendenta līdz šim atbalstīto projektu skaits konkrētajā rīcībā

 

Atbalsta pretendents līdz šim nav guvis atbalstu konkrētajā rīcībā

5

Projektu reģistrs

Atbalsta pretendents līdz šim ir guvis atbalstu šajā rīcībā

0

2.3.

Projekta sagatavotība un pamatojums

 

 

 

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

3

B5; B6

Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

1

Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

0

2.4.

Projekta budžets

Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu

3

B5; B6; B8; B9; B10; C sadaļa

Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

1

Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

0

2.5.

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

2

B6; C sadaļa

Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

1

Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

0

2.6.

Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai

Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citos publicitātes pasākumos

2

B13

Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un nodrošināta  publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

1

Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums vai nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

0

2.7.

Atbalsta pretendenta saņemtā finansējuma apmērs (attiecināmās izmaksas) SVVA stratēģijas 2015-2020 ietvaros

0 līdz 10 000 EUR

5

Projektu reģistrs

10 000.01 EUR un vairāk

0

2.8.

Plānotā projekta ietekme uz Carnikavas un Saulkrastu novadu apdzīvotu vietu uzlabošanu

Projekta laikā tiks veikti uzlabojumi apdzīvotā vietā, kas neatrodas Carnikavas ciemā vai Saulkrastu pilsētas administratīvajā teritorijā.

10

Projekta apraksts

Projekta laikā tiks veikti uzlabojumi Carnikavas ciemā vai Saulkrastu pilsētas administratīvajā teritorijā.

0

3.       Specifiskie kritēriji

3.1.

Projekta vajadzības pamatojums apdzīvotai vietai

Pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām

2

B6.1.

Projektā nav pierādīta teritorijas vajadzība, pieejamie resursi un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām.

0

3.2.

Projekta sadarbības komponente

Projektā skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi sabiedrības grupu savstarpējai sadarbībai

2

B14

Projektā nav skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi sabiedrības grupu savstarpējai sadarbībai

0

Maksimāli iespējamais punktu skaits:

39

 

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:

27
 

Informācija, kas jāsniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – lai pretendētu uz punktiem specifiskajā kritērijā Nr.3.2., minētajā sadaļā sniedz informāciju, kādu sabiedrības grupu sadarbība plānota projektā, kā plānots īstenot sadarbību, kādi ieguvumi no sadarbības ir katrai iesaistītajai pusei.

 

Rīcība ELFLA3

“Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”

 

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums/

Punkti

Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa

1.       Projekta atbilstība SVVA stratēģijai

1.1.

Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju

Atbilst

 

Veic atzīmi „x” pie atbilstošā

Projekta iesniegums kopumā

Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti)

 

1.2.

Ir pierādīta apdzīvotās vietas (ciema vai apkaimes)  iedzīvotāju vajadzību apzināšana.

Atbilst

 

Veic atzīmi „x” pie atbilstošā

Projekta iesniegums kopumā

Neatbilst (Projekti, kuros nav pierādīta (ciema vai apkaimes) iedzīvotāju vajadzību apzināšana,  tālāk netiek vērtēti)

 

1.3.

Ir pierādīta projekta atbilstība vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem

Atbilst

 

Veic atzīmi „x” pie atbilstošā

Projekta iesniegums kopumā

Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem, tālāk netiek vērtēti)

 

2.       Vispārējie kritēriji

2.1.

Projekta sagatavotība un pamatojums

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

3

B5; B6

Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

1

Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

0

2.2.

Projekta budžets

Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu

3

B5; B6; B8; B9; B10; C sadaļa

Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

1

Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

0

2.3.

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

2

B6; C sadaļa

Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

1

Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

0

2.4.

Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai

Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citos publicitātes pasākumos

2

B13

Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un nodrošināta  publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

1

Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums vai nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

0

2.5.

Plānotā projekta ietekme uz Carnikavas un Saulkrastu novadu apdzīvotu vietu uzlabošanu

Projekta laikā tiks veikti uzlabojumi apdzīvotā vietā, kas neatrodas Carnikavas ciemā vai Saulkrastu pilsētas administratīvajā teritorijā.

10

Projekta apraksts

Projekta laikā tiks veikti uzlabojumi Carnikavas ciemā vai Saulkrastu pilsētas administratīvajā teritorijā.

0

3.       Specifiskie kritēriji

3.1.

Projekta sadarbības komponente

Projektā skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi sabiedrības grupu savstarpējai sadarbībai

2

B14

Projektā nav skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi sabiedrības grupu savstarpējai sadarbībai

0

Maksimāli iespējamais punktu skaits:

22

 

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:

15

 

Informācija, kas jāsniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju”:

-          lai nodrošinātu atbilstību projekta atbilstības SVVA stratēģijai kritērijam Nr.1.3., pamato projekta atbilstību vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem – ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un attīstības programmai. Atbilstību pamato tās teritorijas plānošanas dokumentiem, uz kuru projekta ietvaros plānota ietekme. Minētie dokumenti Carnikavas novadam pieejami http://carnikava.lv/attistiba/attistibas-dokumenti, Saulkrastu novadam – https://saulkrasti.lv/attistiba/novada-planosana/attistibas-programma/,

-          lai pretendētu uz punktiem specifiskajā kritērijā Nr.3.1., sniedz informāciju, kādu sabiedrības grupu sadarbība plānota projektā, kā plānots īstenot sadarbību, kādi ieguvumi no sadarbības ir katrai iesaistītajai pusei.

 

Rīcība EJZF2

“Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā”

 

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums/

Punkti

Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa

1.       Projekta atbilstība SVVA stratēģijai

1.1.

Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju

Atbilst

 

Veic atzīmi „x” pie atbilstošā

Projekta iesniegums kopumā

Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti)

 

2.       Vispārējie kritēriji

2.1.

Atbalsta pretendenta iesniegto projekta iesniegumu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)

Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)

5

Projektu reģistrs

Atbalsta pretendents iesniedzis divus vai vairāk projektu iesniegumus izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā)

0

2.2.

Atbalsta pretendenta līdz šim atbalstīto projektu skaits konkrētajā rīcībā

 

Atbalsta pretendents līdz šim nav guvis atbalstu konkrētajā rīcībā

5

Projektu reģistrs

Atbalsta pretendents līdz šim ir guvis atbalstu šajā rīcībā

0

2.3.

Projekta sagatavotība un pamatojums

 

 

 

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

3

B5; B6

Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

1

Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

0

2.4.

Projekta budžets

Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu

3

B5; B6; B8; B9; B10; C sadaļa

Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

1

Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

0

2.5.

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

2

B10; C sadaļa

Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

1

Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

0

2.6.

Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai

Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citos publicitātes pasākumos

2

B13

Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un nodrošināta  publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

1

Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums vai nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

0

3.       Specifiskie kritēriji

3.1.

Projekta mērķis

Projekts paredz radīt jaunu uzņēmumu

1

B6

Projekts paredz atbalstīt esošu uzņēmumu

0

3.2.

Projekta novitāte VRG darbības teritorijā

Projekts ir inovatīvs

2

B3

Projekts nav inovatīvs

0

3.3.

Darba vietu radīšana un saglabāšana

Projektā paredzēts radīt vismaz vienu darba vietu

7

B6

Projektā nav paredzēta jaunu darba vietu radīšana

0

3.4.

Papildus punkti par nozari

Projekts ir saistīts gan ar zivsaimniecības, gan ar tūrisma nozari

10

B14

Projekts ir saistīts ar zivsaimniecības nozari

6

Projekts tiek īstenots tūrisma nozarē

4

Projekts nav saistīts ar zivsaimniecību un netiek īstenots tūrisma nozarē

0

Maksimāli iespējamais punktu skaits:

40

 

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:

29

 

Informācija, kas jāsniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – lai pretendētu uz punktiem specifiskajā kritērijā Nr.3.4., minētajā sadaļā sniedz informāciju, kādā nozarē tiek īstenots projekts un kā tas saistās ar tūrisma un/vai zivsaimniecības nozari.

 

Rīcība EJZF3

“Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība”

 

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums/

Punkti

Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa

1.       Projekta atbilstība SVVA stratēģijai

1.1.

Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju

Atbilst

 

Veic atzīmi „x” pie atbilstošā

Projekta iesniegums kopumā

Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti)

 

1.2.

Ir pierādīta apdzīvotās vietas (ciema vai apkaimes)  iedzīvotāju vajadzību apzināšana.

Atbilst

 

 

Veic atzīmi „x” pie atbilstošā

Projekta iesniegums kopumā

Neatbilst (Projekti, kuros nav pierādīta (ciema vai apkaimes) iedzīvotāju vajadzību apzināšana,  tālāk netiek vērtēti)

1.3.

Ir pierādīta projekta atbilstība vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem

Atbilst

 

Veic atzīmi „x” pie atbilstošā

Projekta iesniegums kopumā

Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem, tālāk netiek vērtēti)

 

2.       Vispārējie kritēriji

2.1.

Projekta sagatavotība un pamatojums

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

3

B5; B6

Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

1

Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi

0

2.2.

Projekta budžets

Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu

3

B5; B6; B8; B9; B10; C sadaļa

Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

1

Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

0

2.3.

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

2

B6; C sadaļa

Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

1

Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

0

2.4.

Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai

Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citos publicitātes pasākumos

2

B13

Plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums un nodrošināta  publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

1

Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums vai nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

0

2.5.

Plānotā projekta ietekme uz Carnikavas un Saulkrastu novadu apdzīvotu vietu uzlabošanu

Projekta laikā tiks veikti uzlabojumi apdzīvotā vietā, kas neatrodas Carnikavas ciemā vai Saulkrastu pilsētas administratīvās teritorijas robežās

10

Projektu reģistrs

Projekta laikā tiks veikti uzlabojumi Carnikavas ciemā vai Saulkrastu pilsētas administratīvās teritorijas robežās

0

3.       Specifiskie kritēriji

3.1.

Projekta sadarbības komponente

Projekts tiek īstenots kā kopprojekts vai projektā skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi sabiedrības grupu savstarpējai sadarbībai

2

B3 (ja tiek īstenots kā kopprojekts) vai B14

Projekts netiek īstenots kā kopprojekts, un projektā nav skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi sabiedrības grupu savstarpējai sadarbībai

0

Maksimāli iespējamais punktu skaits:

22

 

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:

15

 

Informācija, kas jāsniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju”:

-          lai nodrošinātu atbilstību projekta atbilstības SVVA stratēģijai kritērijam Nr.1.3., pamato projekta atbilstību vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem – ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un attīstības programmai. Atbilstību pamato tās teritorijas plānošanas dokumentiem, uz kuru projekta ietvaros plānota ietekme. Minētie dokumenti Carnikavas novadam pieejami http://carnikava.lv/attistiba/attistibas-dokumenti, Saulkrastu novadam – https://saulkrasti.lv/attistiba/novada-planosana/attistibas-programma/,

-          lai pretendētu uz punktiem specifiskajā kritērijā Nr.3.1.:

o   ja projekts tiek īstenots kā kopprojekts, sniedz informāciju par kopprojekta dalībniekiem un pamato projekta atbilstību kopprojektam saskaņā Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 noteikto definīciju,

o   ja projektā plānota sabiedrības grupu savstarpējā sadarbība, sniedz informāciju, kādu sabiedrības grupu sadarbība plānota projektā, kā plānots īstenot sadarbību, kādi ieguvumi no sadarbības ir katrai iesaistītajai pusei.

 

 

Kritēriji projekta inovācijas identificēšanai (rīcībās ELFLA1 un EJZF2)

 

Inovāciju kritērijs

Apraksts

Punkti

Oriģinalitāte

Netradicionāli (līdz vērtēšanas uzsākšanai VRG darbības teritorijā neizmantoti) risinājumi teritorijas attīstības veicināšanai un identitātes stiprināšanai, kas ir radīti un īstenoti konkrētajā VRG teritorijā vai pārņemti no citām Latvijas teritorijām vai ārvalstu prakses, veiksmīgi pielāgojot tos vietējiem apstākļiem

 

5

Resursu izmantošanas efektivitāte

Projekta ietvaros tiek uzsākta atjaunīgo resursu izmantošana vai resursi tiek atkārtoti izmantoti

 

3

Sabiedriskā nozīme (ilgtspēja)

Risinājumi, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz vietējās sabiedrības konkrētām grupām (tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām), aktivizējot vietējos iedzīvotājus konkrētos ciemos vai apkaimēs

 

3

Integrēta (pārnozariska) pieeja

Risinājumi, kas paredz nozaru savstarpēju koordināciju, panākot, ka vienas nozares risinājumi ietekmē un papildina citu nozaru attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai

 

3

Projekts uzskatāms par inovatīvu, ja inovācijas vērtēšanas posmā ir ieguvis vismaz 8 punktus.

Inovācijas tiek vērtētas Vietējās rīcības grupas teritorijas mērogā – Carnikavas un Saulkrastu novados.

© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »